Tietosuojakäytäntö

1. Tämän verkkosivuston käyttäjien henkilötietoja valvoo ja käsittelee Galaktika N.V. -niminen yhtiö (jäljempänä ”yhtiö” tai ”me”), jonka osoite on: Julianaplein 36, Willemstad, Curacao. Jäljempänä ”yhtiöön” ja ”käyttäjään” yhteisesti mainittuna viitataan termillä ”osapuolet” ja kuhunkin erikseen ”osapuoli”.

2. Noudatamme yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) vahvistamia periaatteita. Henkilötiedot: käsittelemme niitä laillisesti, rehellisesti ja ”läpinäkyvästi”; keräämme niitä tiettyihin, nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin, eikä niitä käsitellä edelleen tavalla, joka on ristiriidassa näiden tarkoitusten kanssa (”käyttötarkoituksen rajoitus”); ovat riittäviä, asianmukaisia ja kerääminen on rajoitettu siihen, mikä on välttämätöntä niitä käyttötarkoituksia varten, joita varten niitä käsitellään (”tietojen minimointi”); ovat tarkkoja ja niitä päivitetään tarvittaessa; kaikki kohtuulliset toimenpiteet toteutetaan sen varmistamiseksi, että virheelliset henkilötiedot poistetaan tai korjataan viipymättä, ottaen huomioon tarkoitukset, joita varten niitä käsitellään (”tarkkuus”); tallennetaan muodossa, joka sallii käyttäjien tunnistamisen vain niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin (”varastoinnin rajoittaminen”); käsitellään tavalla, joka tarjoaa henkilötietojen asianmukaisen suojan, mukaan lukien suojan luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta katoamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimenpiteitä käyttämällä (”eheys ja luottamuksellisuus”).

3. Yhtiön käyttäjistä keräämät ja käsittelemät henkilötiedot: nimi, sukunimi, patronyymi, asuinpaikan osoite ja yhteystiedot, voimassa oleva sähköpostiosoite, maksutiedot, kirjautumistiedot (käyttäjätunnus). Yhtiöllä on oikeus pyytää skannattu kopio käyttäjän passista käyttäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Kaikkien antamiesi tietojen on oltava oikeita ja voimassa olevia. Olet yksin vastuussa antamiesi tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä ja oikeellisuudesta.

4. Käytämme henkilötietojasi varmistaaksemme käyttäjän henkilöllisyyden käyttäjän rekisteröityessä sivustollemme, tunnistaaksemme sinut varmistaessamme käyttäjältä yhtiölle ja yhtiöltä käyttäjälle suoritettavien maksutapahtumien oikeellisuuden. Käytämme maksutietojasi (kuten kortinhaltijan nimeä, luottokortin numeroa ja kortin vanhenemispäivää) tarjotaksemme sinulle palveluja sivustollamme. Käytämme henkilötietojasi myös seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin: tarjotaksemme sinulle palveluitamme; ylläpitääksemme tiliäsi ja tietojasi; viestiäksemme kanssasi palveluidemme tarjoamiseen liittyen; vastataksemme kysymyksiisi ja kommentteihisi; seurataksemme sivustomme dynamiikkaa ja käyttöastetta ja palveluidemme laatua; määritelläksemme kiinnostusta palveluitamme kohtaan; parantaaksemme palveluidemme ja sivustomme laatua; kertoaksemme sinulle sinua mahdollisesti kiinnostavista erikoistarjouksista ja palveluista; määritelläksemme käyttökokemustasi sivustollamme; siirtääksemme sinulle voittosi (mikäli tälle toiminnolle on perusteita); saadaksemme tietoa sinulta, mukaan lukien kyselyt; riitatilanteiden ratkaisemiseksi; palkkioiden veloittamiseksi (mikäli tälle toiminnolle on perusteita); poistaaksemme ongelmia ja virheitä sivustoltamme; estääksemme mahdollisesti kiellettyjä tai laittomia toimintoja; varmistaaksemme sivustomme käyttöehtojen noudattamisen.

5. Yhtiö voi luovuttaa (siirtää) henkilötietojasi mille tahansa kumppaniyhtiölleen tai liikekumppanille (niiden sijainnista riippumatta) tässä käytännössä kuvattuja tarkoituksia varten. Takaamme, että nämä yritykset ovat tietoisia yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) mukaisen henkilötietojen käsittelyn oikeellisuudesta ja noudattavat tämän lainsäädännön säännöksiä. Me ja edellä mainitut yhtiöt voimme ajoittain ottaa kolmansia osapuolia mukaan henkilötietojesi käsittelyyn edellä mainittuja tarkoituksia varten edellyttäen, että tällaista käsittelyä valvotaan sopimusjärjestelyillä lain määräämässä muodossa. Henkilötietojasi voidaan myös luovuttaa asianmukaiselle valtion viranomaiselle, sääntelyelimelle tai toimeenpanevalle elimelle, jos laki niin määrää tai sallii.

6. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

6.1 Käyttäjän oikeudet: oikeus pyytää yhtiötä korjaamaan tai poistamaan käyttäjän henkilötiedot tai esittää yhtiölle vastalause tällaisesta käsittelystä; toimittaa käyttäjän henkilötiedot yhtiölle puutteellisina (edellyttäen, että annetaan lisäselvitys, jossa selitetään syyt); rajoittaa tietojenkäsittelyä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy: olet kiistänyt henkilötietojsei tarkkuuden, ja yhtiöllä on tietyn ajanjakson ajan mahdollisuus vahvistaa henkilötietojesi tarkkuus; käsittely on laitonta, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista; yhtiö ei enää tarvitse henkilötietojasi käsittelytarkoitusta varten, mutta sinä edellytät niitä vakiinnuttaaksesi, toteuttaaksesi tai suojataksesi lakisääteisiä edellytyksiäsi; vastustit henkilötietojesi käsittelyä ennen kuin olet tarkistanut lailliset perusteet tällaisten tietojen käsittelylle yhtiössä; pyytää ja vastaanottaa henkilötietosi (jotka olet toimittanut yhtiölle) jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavassa muodossa (laatimalla vastaavan pyynnön) ja siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman yhtiön häirintää; saada tietoa siitä, tallentaako yhtiö tietoja sinusta; pyytää yhtiöltä henkilötietojesi käsittelyn tarkkaa tarkoitusta, jota varten yhtiö tietojasi käsittelee, ja tietoja yhtiön käsittelemien henkilötietojesi luokista; pyytää pääsyä yhtiön tallentamiin henkilötietoihisi; pyytää arvioitu ajanjakso, jonka ajan yhtiö tallentaa henkilötietojasi, ja jos se ei ole mahdollista, kriteerit, joiden mukaan tällaisten tietojen säilytysaika määritetään; tehdä valitus Euroopan tietosuojavaltuutetun EU:n organisaatiolle, jos uskot, että yhtiö on rikkonut henkilötietojen suojaa koskevaa sovellettavaa lainsäädäntöä.

6.2 Käyttäjän velvollisuudet: toimittaa tarkat ja oikeat henkilötietosi kokonaisuudessaan tämän verkkosivuston käyttöehtojen mukaisesti; toimittaa yhtiölle viipymättä päivitetyt henkilötietosi, jos henkilötietosi ovat muuttuneet; ilmoittaa yhtiölle viipymättä siitä, että kolmas osapuoli on vastaanottanut henkilötietosi luvattomasti, jos olet saanut tiedon tällaisesta tosiasiasta; ilmoittaa yhtiölle mahdollisista erimielisyyksistä mistä tahansa tietojen käsittelyn tarkoituksesta tai jos haluat yhtiön lopettavan henkilötietojesi käsittelyn lähettämällä asiaa koskevan viestin. Käyttäjä on täysin tietoinen, että ilmoituksen lähettäminen erimielisyydestä mistä tahansa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja/tai aikomuksesta keskeyttää yhtiön suorittama henkilötietojen käsittely on lakisääteinen peruste päättää osapuolten välinen sopimussuhde sivuston käyttöehtojen mukaisesti. Olet yksin vastuussa yhtiölle toimitettavien henkilötietojesi totuudenmukaisuudesta, tarkkuudesta ja oikea-aikaisuudesta.

6.3 Yhtiön oikeudet: lopettaa kaikki sopimussuhteet (jotka on määritelty yhtiön verkkosivustolla olevissa käyttöehdoissa) kanssasi, jos et anna yhtiölle suostumustasi henkilötietojesi käsittelemiseksi tässä osiossa mainittuihin tarkoituksiin; muuttaa tietosuojasääntöjä yksipuolisesti saamatta sinulta ennakkohyväksyntää tällaisille muutoksille.

6.4 Yhtiön velvollisuudet: Yhtiö on velvollinen ilmoittamaan kaikista henkilötietojen korjauksista tai poistamisista tai käyttäjän henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta jokaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle yhtiö on luovuttanut käyttäjän henkilötietoja tämän käytännön mukaisissa tietojenkäsittelytarkoituksissa, ellei tämä osoittaudu mahdottomaksi tai aiheuta yhtiölle kohtuutonta vaivaa; ilmoittamaan sinulle henkilötietojesi vastaanottajista (kolmannet osapuolet), jos sinulta on saatu asianmukainen pyyntö; toimittamaan sinulle henkilötietosi (jotka yhtiö on tallettanut) jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos olet tehnyt asianmukaisen asiaa koskevan pyynnön; ilmoittamaan valvontaviranomaisille käyttäjien henkilötietojen tietovuodosta viimeistään 72 kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut siitä tiedon. Jos ilmoitusta valvontaviranomaiselle ei tehdä 72 tunnin kuluessa, siihen on liitettävä myöhästymisen syyt; yhtiön on ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta käyttäjille välittömästi, mikäli tällainen loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin käyttäjän oikeuksille ja vapauksille. Osapuolia koskevat myös kaikki yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet. Ajanjakso, jonka ajan yhtiö säilyttää henkilötietojasi, kattaa koko osapuolten sopimussuhteen ajan yhtiön sivustolla olevien käyttöehtojen mukaisesti sekä sopimussuhteen päättymistä seuraavat kolme vuotta (mahdollisten riita-asioiden ratkaisemiseksi).

7. Yhtiön on noudatettava henkilötietojen käsittelyä ja suojausta koskevaa EU:n lainsäädäntöä, erityisesti yleistä tietosuoja-asetusta (asetus (EU) 2016/679) ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä (direktiivi 2002/58/EY) sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/136/EY.

8. Käytämme uusinta teknologiaa varmistaaksemme, että verkkosivuston pelaajien henkilötiedot tallennetaan turvallisesti. Käytämme 128-bittistä SSL (Secure Socket Layer) -teknologiaa, joka on usean laki- ja rahoitusorganisaation suosima teknologia. 128-bittinen SSL takaa 100 % tietoturvan kaikille verkkosivuston kautta tehdyille maksutapahtumille.

9. FRESH Casinolla on oikeus käyttää henkilötietoja markkinointiviestintään. Jos et halua vastaanottaa kampanjamateriaalia, voit valita tämän vaihtoehdon rekisteröitymisen aikana tai poistua postituslistalta milloin tahansa. Tässä tapauksessa jotkin bonusvaihtoehdot voidaan poistaa käytöstä.

10. NetEntin kehittämää kasinokolikkopeliä pelattaessa sovelletaan myös NetEntin tietosuojakäytäntöä. Löydät sen täältä: NetEntin tietosuojakäytäntö.

11. Jos haluat tarkastella sinua koskevia tallentamiamme henkilötietoja tai haluat tehdä muutoksia henkilötietoihisi tai poistaa ne tai jos haluat saada tietoja siitä, miten yhtiö käyttää henkilötietojasi, miten varmistamme henkilötietojesi luottamuksellisuuden, voit tehdä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Luottamuksellisuuden säilyttämiseksi sinun tulee pyyntöä lähettäessäsi lähettää myös vahvistus henkilöllisyydestäsi. Tätä tarkoitusta varten sinun tulee liittää pyyntöösi kopio passistasi. Pidätämme oikeuden periä kohtuullisia maksuja samanlaisista pyynnöistä, pyynnöistä saada lisää kopioita samoista tiedoista ja/tai pyynnöistä, joita pidetään ilmeisen kohtuuttomina tai liiallisina. Voimme myös kieltäytyä vastaamasta pyyntöihin, joita pidämme ilmeisen kohtuuttomina tai liiallisina.

The homepage is for informational purposes only. Web site does not accept deposits and does not host real money slots.